Obchodné podmienky

1) Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv a obchodných dokladov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho www.motoveci.sk. Riadia sa platnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a sú pre obe strany záväzné.
 

2) Zmluvné strany

Predávajúci:
Pavel Danák, AUTOSTAR
Dedovec 1042/68, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 40711978, DIČ: 1070915505, IČ DPH: SK1070915505

ďalej len „Prevádzkovateľ, Predávajúci“.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

ďalej len „Kupujúci, Objednávateľ“.
 

3) Ochrana osobných údajov

Pred objednaním Predávajúci požaduje od Kupujúceho poskytnutie osobných platných identifikačných údajov (meno a priezvisko FO, obchodný názov PO, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ,...), ktoré sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického kontaktu.

Spoločnosť Pavel Danák, AUTOSTAR, Prevádzkovateľ obchodu www.motoveci.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. Predávajúci v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Využívaním internetového obchodu www.motoveci.sk Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.
 

4) Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke (ďalej len tovar). Rozmery, váha, výkony, kapacita, farba a iné údaje uvedené na stránke www.motoveci.sk sú údajmi, ktoré poskytol výrobca.

Obrázky produktov v internetovom obchode (farebné odtiene) majú informatívny charakter a nemusia úplne presne zodpovedať skutočnosti, avšak design a tvary skutočnosti zodpovedajú.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami alebo vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 

5) Objednávka tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie objednávkového formulára ako aj všetkých predpísaných údajov a náležitostí vo formulári, ktorý je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Objednávka je záväzná v okamihu jej potvrdenia predávajúcim.

Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a tiež, že s nimi súhlasí.

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 

6) Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim expedované a fakturované. Kupujúci má právo do 24 hod. od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim expedované a fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. Ak takáto situácia nastane, neodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania a dohodnú sa o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.
 

7) Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má možnosť v súlade s ust. §12 ods.1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu . Kupujúci môže právo na odstúpenie od zmluvy realizovať buď doručením tovaru osobne na prevádzku predávajúcemu alebo na vlastné náklady zašle tovar na jeho adresu prostredníctvom prepravcu spolu s písomným prejavom svojej vôle od zmluvy odstúpiť. Pri vrátení musí byť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave a obale ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Pokiaľ je tovar dodaný v obale, ktorý je kupujúcim zničený a tovar po vrátení z dôvodov odstúpenia už nejde predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, kde výška znehodnotenia je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktorú bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktorú je možné tovar predať ako použitý.

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, alebo sa už objednaný tovar nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu.
 

8) Alternatívne riešene sporov

8.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@motoveci.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 

9) Dodacie podmienky

Tovar je dodaný obvykle do 5-7 pracovných dní. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru so záručným listom s výnimkou niektorých tovarov, kde stačí dokladovať kúpu tovaru faktúrou (platí pre doplnky: napr. filtre, koše a košíky, misky, atď.). Pri prevzatí tovaru osobne na prevádzke predávajúceho, je na žiadosť kupujúceho tovar predvedený.

V prípade odmietnutia prevzatia tovaru s využitím dopravy, ktorú zabezpečuje na svoje náklady predávajúci na základe objednávky je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená.
 

10) Dopravné podmienky a platba

Spôsob prevzatia a platby:

 • Dobierka (kuriérska služba) – platba priamo pri prevzatí tovaru
 • Osobný odber
 • Platba vopred prevodom na účet a následné dodanie kuriérskou službou

Náklady na dopravu:

 • do 5 kg: 5,- €
 • 6 - 10 kg: 7,- €
 • 11 - 15 kg: 9,- €
 • nad 15 kg individuálna ponuka

Ak si kupujúci zadá pri objednávke – osobný odber - platí iba za tovar nie za dopravu. Náklady spojené s vynáškou tovaru alebo montážou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Pri špecifických druhoch tovaru, ktoré sú nie skladom, môže predávajúci požadovať zálohu na objednaný tovar.
 

11) Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, potvrdiť prevzatie svojím podpisom, príp. podpisom ním poverenej osoby v dodacom liste alebo v prepravnom liste prepravnej spoločnosti,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri prevzatí tovaru,
 • skontrolovať zásielku, teda tovar spísať s pracovníkom prepravnej služby záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravná spoločnosť. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru spôsobeného prepravou nebudú uznané.

Kupujúci má právo:

 • na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami pri záväznom akceptovaní objednávky.

12) Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny za tovar.
 

13) Reklamačný poriadok (záruka, reklamácie)

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“).

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie závady po predložení záručného listu a dokladu o zaplatení tovaru, predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku iba na tovar, ktorý vykazuje vady zapríčinené výrobcom – výrobné závady na materiáli a príslušenstve tovaru.

Reklamácie vybaví predávajúci na základe individuálnej dohody v súlade s platným právnym poriadkom k Vašej spokojnosti. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom, s výnimkami stanovenými občianskym zákonníkom.

V prípade neoprávnenej reklamácie znáša náklady na dopravu a výjazd technika kupujúci.
 

14) Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky riadne oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu s predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Zb. v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.